top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Kalbantis Dievas

pastorius Ramūnas Jukna


“Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.”

Hebrajams 1:1-2


Šešiasdešimt šešios Biblijos knygos yra Dievo įkvėpti tekstai, kurie atskleidžia Dievą ir Jo apreiškimą žmonėms. Senajojo Testamento knygas užrašė pranašai, kurie įvairiomis įžvalgomis, istoriniais pasakojimais, pranašiškomis ištaromis, poetiniais ir išminties pamokymais bei Įstatymo norma mokė žmones Dievo tiesų ir kreipė juos į Viešpaties kelią.


Aaron Burden nuotrauka


Naujojo Testamento epocha atnešė radikalų pasikeitimą. Dievas, atėjus laikui, per Naujojo Testamento tekstus nusprendė kalbėti tiesiai ir atvirai. Nebe per tarpininkus kaip anuomet, bet per savo Sūnų Jėzų Kristų bei Jo išrinktus apaštalus.


Jei ankstesnieji Dievo tarnai kalbėjo užuominomis ir mįslėmis, tai dabar Dievo išganymo žinia visiems yra atvira ir aiški. Tai Jėzaus Kristaus išganymo Evangelija. Geroji žinia, kad Dievui pagailo žmonių, todėl Jis atsiuntė savo Sūnų, kad Jis mirtų ant kryžiaus kaip mūsų nuodėmes atperkanti auka. Jėzus prisikėlė, kad amžinai gyventų ir suteiktų atleidimą bei išgelbėjimą visiems, kurie šauksis Jo vardo.


Dievo Sūnaus žinia aiški ir paprasta. Nuo šiol nebereikia jokių papildomų autoritetų, kitų balsų ir patvirtinimų, kad pažintume ir suprastume Dievo valią. Ji aiškiai perteikta Šventojo Rašto puslapiuose. Tereikia patikėti į Kristaus darbą, išpažinti tikėjimą į Jį ir Jam pavesti savo gyvenimą.


댓글


bottom of page