top of page
  • pebmedia2

Tikėjimo ženklai

“Ir Jozuė sakė jiems: „Nueikite prie Viešpaties, jūsų Dievo, skrynios į Jordano vidurį ir paimkite po akmenį ant peties, po vieną kiekvienai giminei, kad tai būtų ženklas tarp jūsų. Kai ateityje jūsų vaikai klaus, ką šitie akmenys reiškia,”

Jozuės 4:5-6

Dievas yra Dvasia ir Jis yra neregimas. Tikėjimas į Dievą taip pat nėra matomas. Tai vidinis asmens pasitikėjimas Kristaus auka bei Jo mokymu. Iš pažiūros negalime teigti, kad tas ar kitas asmuo yra tikintis, o anas – netikintis.

Tačiau visgi tikėjimas nėra galutinai paslėptas nuo žmonių akių ir gali būti regimas iš šalies. Nuo senųjų laikų tikėjimas į Biblijos Dievą visuomet turėdavo aiškiai išreikštus išorinius ženklus, kurie liudijo apie Dievo buvimą, Jo santykius su savo tauta bei tikinčių žmonių priklausomybę Sandoros (sutarties) Dievui.

Jozuės kartos žmonės paėmė akmenis iš Jordano upės kaip ženklą ateities kartoms apie nuostabų Dievo atpirkimo veiksmą. Tai liudijimas, kad Dievas išvadavo savo tautą iš Egipto vergijos bei įvedė juos į Pažado žemę. Naujojo Testamento tikintieji – krikščionys taip pat turi ženklus, kurie parodo, kad jie yra Sandoros ryšiuose su Kristumi.

Pirmas Sandoros ženklas yra krikštas. Tai išorinis, visiems matomas ženklas, kad žmogus tiki Kristumi, Jo evangelija bei apsisprendė būti Kristaus mokiniu. Antrasis ženklas yra Komunija arba Viešpaties Vakarienė. Krikščionys yra raginami joje reguliariai dalyvauti. Taip liudijama sau ir kitiems, kad tikintysis lieka ištikimas Kristui ir Jo sandorai, kad jis siekia augti Kristaus pažinimu visose savo gyvenimo srityse.

Jozuė aiškina, kad tikėjimo ženklai yra skirti ateityje gimsiantiems vaikams. Viena vertus, vaikai yra toks pačios Dievo tautos dalis. Todėl krikščionys turi naujai ir naujai girdėti Evangelijos pasakojimą, istorijas bei mokymą apie Dievą ir Jo darbus. Taip auga tikėjimas, o jis kyla iš klausymo, o klausymas iš Dievo žodžio.

Kita vertus, naujos kartos vaikai iš dalies atspindi ir pašalinius žmonės. Nes krikščioniškas tikėjimas nėra perduodamas genais, šeimos auklėjimu ar tradicijomis. Norėdamas tapti krikščionimi, kitais žodžiais tariant, Dievo vaiku, asmuo turi atgimti iš aukštybių, o tai jau Dievo veikimas žmogaus širdyje. Tad tikėjimo ženklai yra skirti ir šalia tikėjimo bendruomenės ar joje pačioje esantiems netikintiems, beveik krikščionims, svyruojantiems ar ieškantiems žmonėms. Jie liudija, rodo, pamoko, tvirtina apie neregimą tikėjimą ir tokiu būdu gali sužadinti tikėjimą, atgimdyti sielą bei ją nuvesti pas Dievą.

Comments


bottom of page