top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Sekminės ir Šventoji Dvasia

pastorius Ramūnas Jukna


“Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo Evangeliją - ir įtikėję Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja Dvasia.”

Efeziečiams 1,13


Šventoji Dvasia yra Kristaus duoto pažado išpildymas bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam. Viešpats dar būdamas su mokiniais sakė: “Aš paprašysiu Tėvą ir Jis duos jums kitą Guodėją” (Jono 14,16).


Sekminių dieną Šventoji Dvasia - trečiasis Trejybės Asmuo - kaip stiprus vėjas ir liepsna nužengė ant Kristaus mokinių ir pasiuntė juos tarnystės darbui. Taip gimė bažnyčia. Tą pat akimirką ji tapo misionieriška, drąsi Kristaus prisikėlimo liudytoja Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir ligi pat pasaulio pakraščių (reikia pastebėti, kad šias eilutes aš rašau, o jūs skaitoje kaip tik iš tų pačių pasaulio pakraščių, Evangelija pasiekė ir mus).


Rūtos Kerbelytės piešinys


Šventoji Dvasia veikia žmogaus gyvenime: veda link Kristaus, apreiškia Jo žodį, apkaltina dėl nuodėmės, skatina atgailą, veda pašventinimo keliu, įgalina gyventi pagal Dievo žodį bei vykdyti Viešpaties valią bei misiją.


Šventoji Dvasia yra Dievo duota galybė, kad Viešpaties bažnyčia Dvasios jėga, išmintimi bei ištverme gebėtų skelbti Evangeliją visiems žmonėms, ugdyti įtikėjusius ir perkeisti krikščioniškoje bendruomenėje, kad kiekvienas tikintysis būtų parengtas joje, atrastų savo dovaną, drąsiai ją naudotų liudydamas Kristų (gerais darbais) visiems žmonėms.


Kas gali turėti Šventąją Dvasią? Kaip Ją gauti? Apaštalas Paulius moko, kad Šventoji Dvasia į mūsų gyvenimus ateina per tikėjimą į Kristų ir į Jo Evangeliją. Naujasis Testamentas moko, kad mes negalime asmeniškai tikėdami išpažinti, kad Jėzus yra Kristus niekaip kitaip, kaip tik Šventajai Dvasiai įkvepiant šį tikėjimą ir išpažinimą (1 Korintiečiams 12,3). Todėl turėti Šventąją Dvasią nėra ypatingų krikščionių privilegija. Teisingiau būtų sakyti, kad be Šventosios Dvasios buvimo negali būti net mažiausiu tikinčiuoju arba krikščionimi. Kiekvienas krikščionis turi Šventąją Dvasią.


Ne visuomet Šventosios Dvasios nužengimas bus toks dramatiškas kaip pirmųjų Sekminių dieną. Ne visuomet toks drąstiškas ir staigus pokytis įvyks tikinčiojo gyvenime kaip tai įvyko Sekminių dieną. Ne visos dvasinės dovanos veiks tikinčiojo ir kiekvienos vietinės bažnyčios gyvenime. Kartais reikės daug laiko, kartais reikės daug kantrybės bei ištvermės, kad matytume pokyčius, patirtume Dievo veikimą bei pamatytume Evangelijos šlovę savo gyvenime. Tačiau visuomet Šventoji Dvasia ateis ir pasiliks tų žmonių gyvenime, kurie alksta ir trokšta Viešpaties Jėzaus Kristaus, didžiausios savo gyvenimo meilės.


Tad dėkokime Dievui už Šventosios Dvasios dovaną. Taip pat prisipildykime Šventąja Dvasia pasilkdami Dievo žodyje, maldoje ir gyvendami krikščionišką gyvenimą.


Dievo Gyvojo Dvasia


Dievo Gyvojo Dvasia,

Dievo Gyvojo Dvasia,

Leiski klausyt, ką Tu kalbi,

Trokštam girdėt Tave.


Dievo Gyvojo Dvasia,

Dievo Gyvojo Dvasia,

Norim pažint Tave labiau,

Tikėti Tavu žodžiu.


Kai ateini ir kai kalbi,

Kai darai, ką tiktai Tu gali,

Tai keičia mus,

Tai keičia mūs žvilgsnius ir troškimus.


Kai Tu čia, su mumis,

Kai darai, ką tiktai Tu gali,

Tai keičia mus,

Tai keičia mūs žvilgsnius ir troškimus.


Dievo Gyvojo Dvasia,

Dievo Gyvojo Dvasia,

Norim panirt Tavoj tėkmėj,

Būti tik su Tavim.


Dievo Gyvojo Dvasia,

Dievo Gyvojo Dvasia,

Mano širdis Tau atvira -

Nuženk ir keisk mane.


Ten kur Tu, ten traukiasi baimė,

Ten kur Tu, ten liejas palaima.


Prieš Tave suklumpame,

Tik Tave mes garbiname.


Comments


bottom of page