top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Pastoriaus kalba per Sielovados centro atidarymą

pastorius Ramūnas Jukna


Dėkoju Dievui už gelbstinčią Jo malonę. Ją Jis suteikė pastoriui Mindaugui Palioniui ir jo žmonai Daivai juos pašaukdamas į savo karalystę. Evangelija keičia viską, jei tik žmogus drąsiai ir ryžtingai apsisprendžia sekti paskui Kristų. Jūs apsisprendėte sekti paskui Jį ir štai šiandien mes džiaugiamės jūsų ištikimos tarnystės vaisiais.


Džiaugiuosi pastoriaus ir visų bendražygių, ryžtu, energija tarnauti žmonėms ir skelbti Evangeliją. Jūs ištikimai tarnaujate ir visi prisidėjote prie šių maldos namų ir sielovados centro statymo. Šaunuoliai! Ačiū jums! Jūs darote puikų darbą! Per jį Dievas gali paliesti daugelį žmonių.Kaip moko Raštas: “Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.” (1 Petro 4,10). Daug žmonių skirtingomis dovanomis prisidėjo, kad šis darbas būtų įvykdytas. Džiugu, kad pastorius Mindaugas išmintingai visas dovanas nukreipė šio darbo atlikimui.


Tačiau Evangelija neleidžia mums sustoti vienoje vietoje ir kviečia būti ištikimais Kristui iki galo. Gyvenimo ir tarnystės kelionė ilga, susiduriame su nusivylimais, kančia, nesekmėmis, pagundymais ir t.t.


Tad Kristus tesuteikia pastoriui, jo šeimai, komandai, visiems broliams ir sesėms, dvasinių jėgų (iki tol, kai turėsite perduoti šią tarnystę kitai kartai) tęsti tarnystę iki galo.


Te Viešpaties Jėzaus tikėjimas ir bendrystė, nuolanki mokinystė bei krikščionių bendruomenės susitelkimas tesuteiks jums jėgų tarnaujant. Telaimina Viešpats jus, o per jus daugelį žmonių, kuriuos jūs pasieksite Evangelijos žinia ir ištiestomis tarnystės rankomis.


2023 metais liepos 15 dieną vyko Klaipėdos krašto evangelikų bažnyčios ir sielovados centro atidarymas Vanaguose.


Comentários


bottom of page