top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Krikščioniško gyvenimo tikslas

pastorius Ramūnas Jukna


Dievas per Jėzų Kristų pašaukė žmones, kad jie gyventų tikslingą ir prasmingą tikėjimo gyvenimą. Tikėjimas Evangelija, atgaila, krikštas, aktyvus įsitraukimas į bažnyčios gyvenimą pasitarnauja tikinčiojo ugdymui, kad jis būtų visokeriopai subrendęs.


“Ramybės Dievas <…> teištobulina jus kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte Jo valią, Jam veikiant jumyse, kas Jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.”

Hebrajams 13:20-21


Taigi, Dievo sumanymas yra toks, kad žmogus pažinęs Kristų, pradėtų gyventi krikščionišką gyvenimą bažnyčioje. Čia jis turi būti ugdomas ir rengiamas tarnystei, kad būtų gabus daryti bet kurį gerą darbą ir taip įvykdytų Dievo valią savo gyvenime.


Jei tikintysis paklusta Evangelijai ir ištikimai seka paskui Kristų, jo gyvenime įvyksta didžiuliai pokyčiai - jis pradeda gyventi nebe savo valia ir aistromis. Jis pradeda mokytis gyventi Dievui: rūpintis ne tik savimi, bet daryti gera ir patarnauti kitiems. Krikščionis apsisprendžia vykdyti nebe savo, o Dievo valią. Tai turėtų būti aukščiausias jo gyvenimo tikslas.


Deja, tačiau bažnyčiose mes turime labai daug krikščionių, kurie geba gražiai kalbėti, išmoksta deramai elgtis krikščioniškose apeigose, bet jie nėra linkę lavintis tarnystei. Jie kuo tai panašūs į Jėzaus palyginimo sūnų, kuris mielai sutinka su tėvo kvietimu padirbėti vynuogyne, tačiau į tą vynuogyną nenueina, darbo neatlieka ir neįvykdo tėvo valios (Mato 21,30). Jie atrodo krikščioniškai. Juos sutiksime krikščioniškuose susibūrimuose. Juos rasime krikščionių draugų ratuose, tačiau jie nėra klusnūs Dievo vaikai.


Specialių pajėgų karių atranka, parengimas ir tarnystė gali būti geras pavyzdys, kuris padės mums geriau suprasti Dievo sumanymą mums. JAV kariuomenėje yra elitiniai kariniai dariniai kaip Navy Seal Team 6 ar Delta Force. Jie veikia tam tikrais principais, kurie panašūs ir į krikščionio gyvenimą. Trumpai pažiūrėkime į juos.
Norint patekti į elitinį karių būrį, asmuo turi praeiti griežtą atranką, jis turi būti išrinktas iš daugelio kandidatų (Kristaus pašaukimas). Patekę į kandidatų sąrašus būsimieji kariai įmetami į griežtus mokymus (mokinystė ir lavinimasis). Jie treniruojami fiziškai, psichologiškai, taktiškai. Jie mokomi įvairių karinių strategijų, naudojimosi ginklais, broliškumo, išgyvenimo pačiomis baisiausiomis sąlygomis, medicininės pagalbos suteikimo ir t.t. Mokymai eina kartu su sunkiais ir alinančiais išmėginimais bei testais. Jie palaipsniniai, vis sunkėja ir tampa vis sudėtingesni (krikščioniško gyvenimo realybė). Nemažai kandidatų mokymuose miršta dėl treniruočių ir užduočių sunkumo.


Todėl kiekviename etape siekiama, kad neapsisprendę, netinkantys tarnystei asmenys savanoriškai pasitrauktų iš mokymų. Sunkiausių fizinių ir psichologinių išmėginimų metu kandidatams tereikia prieiti prie visuomet šalia stovinčio varpo ir juos paskambinti. Tai ženklas, viskas - man gana, aš traukiuosi.


Bet tie vyrai, kurie ištveria išmėginimus, kurie šaltomis naktimis tūnodami lediniame jūros vandenyje glaudžiasi vienas prie kito, kad jų neištiktų hipotermija, arba kurie sukandę pilnus smėlio ir purvo dantis toliau tęsia bėgti, šliaužti, eiti link tikslo praeina etapą po etapo jie galiausiai tampa elitiniais kariais.


Visa mokymo programa šiuos karius parengia visapusiškai karinei tarnystei. Specialių pajėgų kariai įsilieja į išmėgintų ir paruoštų vyrų gretas, kuriuose kiekvienas pagal savo gebėjimus ir profesiją sudaro geriausiai parengtų pasaulyje kariūnų būrius.


Tokie kariai būna gabūs reaguoti bet kurią akimirką, kai tik bus reikalinga jų pagalba vaduojant įkaitus, kovojant už taikių piliečių gyvybes, siekiant sunaikinti grėsmingus priešus ir t.t. Minėtų dalinių kariai likvidavo tokį žinomą teroristą kaip Osama Bin Ladenas, sučiupo Sadamą Huseiną, Somalio pakrantėse išvadavo kapitoną Filipsą ir daug kitų istorijų.


Lygiai tokiais pačiais principais Dievas pašaukė krikščionis į savo karalystę, kad jie bažnyčioje lavintųsi. Kaip jie tai daro? Klausydami Dievo žodžio, jį pritaikydami savo gyvenime, būdami maldingais, tarnaudami bažnyčioje ir misijoje, būdami ištikimi krikščioniškai bendruomenei ir remdami jos misiją.


Ilgainiui Dievo žodis atlieka savo darbą žmogaus gyvenime - jis lavėja, kad gebėtų suvokti Dievo pašaukimą ir jį su Dievo pagalba išpildyti. Tikintysis kaip specialių pajėgų karys nuolat yra treniruojamas, kartais labai rutiniškai, kartais, rodos, tik teoriškai, tačiau viskas daroma tam, kad laikui atėjus visos teorinės ir praktinės žinios mobilizuotųsi, Dievo žodžio perkeista širdis, krikščionių bendravimu išugdytas charakteris suteiktų galimybę padaryti tai, ką turime padaryti ir tokiu būdu įvykdyti Dievo valią savo gyvenime.


Ir net jei nemažai krikščionių nerimtai žiūri į mokinystę, į pasirengimą ugdytis gebėjimą tarnauti Dievui ir artimui bei vykdyti Dievo valią, tai neturėtų sutrikdyti tų, kurie iš visos širdies pamilo Kristų. Juos tai turėtų dar labiau “užvesti” arba motyvuoti mylėti Viešpatį ir, jei Dievas suteikia galimybę, padrąsinti kitus sekti Biblijos pamokymu gyventi pagal Dievo valią.Tekstą galite klausyti Youtube kanale.コメント


bottom of page