top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Žūtbūtinė kova

pastorius Ramūnas Jukna


Vakarų pasaulis yra kryžkelėje. Ukraina užpulta. Vyksta karas. Visos raudonos linijos yra peržengtos. Ukrainoje užvirė kova dėl Vakarų pasaulio vertybių – asmens ir tautos laisvės patiems pasirinkti ir nuspręsti savo likimą. Laisvo pasaulio žmonės susidūrė su pasirinkimu – rinktis tiesą, o ne balkšvai pilka migla užpūstą melą; konfrontaciją, o ne asmeninę naudą ir komfortą; gėrį, o ne sąžinę migdantį mažesnį blogį.


Vakarai, kaip seniai to nebuvo, susivienijo. Mes, rodos, pabudome, kad pasirinktume teisingą kryptį. Suvokiame egzistencinę grėsmę, todėl laisva valia pasirenkame sumažinti savo pelnus ir sunkiau dirbti, atsisakyti komforto, būti vieningiems su Ukrainos žmonėmis, ištiesti pagalbos ranką, siųsti paramą ir kitaip stabdyti blogį.


Pasirinkimai vyksta dabar, o lemiamas mūšis įvyks ateityje. Vakarų pasauliui iškilo dar vienas egzistencinis egzaminas ir nuo kiekvieno iš mūsų pasirinkimo priklauso, ar mes jį išlaikysime, ar mes verti jį išlaikyti. Dieve, padėk mums!


Krikščionybė skelbia, kad lygiai tokia pati dvasinė kova vyksta dėl kiekvieno iš mūsų širdies pasirinkimo bei amžino sielos išganymo. Visi nusidėjome, nors buvome sutverti pagal Dievo atvaizdą. Esame įveikti galingesnio priešo – nuodėmės. Visi susipriešinome su Dievu savo netyrais darbais. Nuodėmės pavergti tapome savotiškais blogio kariais. Metėme iššūkį dangui ir Tam, kuris ten yra.


Ačiū Dievui, kad Viešpats pasigailėjo žmonių ir atsiuntė savo Sūnų Jėzų, kad Jis būtų didysis išganymo Vadovas. Jo misija nebuvo sutelkti kariaunos prieš mus, bet pačiam žengti ant kryžiaus. Ant jo Jėzus, kaip auka už tave ir mane, paaukojo savo gyvybę. Dievas Jį prikėlė iš numirusių ir taip buvo įveikta nuodėmės ir mirties valdžia. Taip Kristus mums pelnė amžinąją pergalę.


Nuo tos akimirkos visiems, kurie atgailaus ir patikės Evangelija, yra skelbiama taika. Amžinoji pergalė, lemiamas mūšis jau yra laimėtas praeityje ant kryžiaus. Tačiau kiekvienas iš mūsų šiandien turim atlikti lemiamą pasirinkimą dėl savo sielos išganymo.


Kviečiu melstis, kad abi žūtbūtines kovas dėl savo sielos ir Vakarų pasaulio išlikimo laimėtume.


Dangiškasis Tėve, tikiu, kad Jėzus Kristus ant kryžiaus numirė už mano nuodėmes. Todėl prašau, atleisk man ir priimk mane, apvalyk mano kaltes ir dvasiškai atgimdyk mane. Noriu gyventi taikoje su Tavimi.

Meldžiu už Ukrainą. Prašau Tavosios malonės, drąsos ir ištvermės tiems ukrainiečiams, kurie kovoja. Prašau už visus Ukrainos žmones bei visą tarptautinę bendruomenę, kad susijungę draugėn sustabdytume blogį.

Šito meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, Amen!

Teisingumas

“Neiškraipyk teisingumo. Nepataikauk ir neimk kyšių, nes kyšiai apakina išmintinguosius ir iškraipo teisiųjų žodžius.” Pakartoto įstatymo...

Comments


bottom of page