Nuotraukos autorė Lijana Tagmann

Kol 1,3-5 Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje.

Savo maldoje apaštalas pamini žymųjį Naujojo Testamento trejetą: tikėjimą, viltį ir meilę.
Žmogaus dvasinė kelionė prasideda tikėjimu. Jis atveda pas Dievą, nukreipia į Jo žodį bei į Jo atsiųstą Sūnų Jėzų Kristų. Pats tikėjimas savaime nėra gelbstintis veiksmas. Kristaus asmuo suteikia išgelbėjimą, o ne žmogaus valios pasireiškimas. Tikėjimas yra kaip laidas, kuris tik perduoda dvasinį turinį.
Tikėjimas į Kristų mums skelbia, kad mūsų nuodėmės atleistos, kad mes esame sutaikyti su Dievu, kad per Jį tapome Dievo sūnūs ir dukros, kad Dievas yra už mus. Tikėjimas suteikia ramybę ir pasitikėjimą.
Biblinė viltis yra pasitikėjimas, kad Dievas, kuris šiandien mane priima ir yra man geras, nesikeičia ir per Kristų toks pat bus ir ryt. Viltis gimdo saugumo jausmą, kad aš esu Dievo rankose ir nepaisant kokios aplinkybės mane suptų, kaip bepasikeistų gyvenimo vingiai, Dievas bus su manimi ir aš esu saugus Jame. Mano užduotis pasitikėti Juo ir nuolankiai sekti paskui Jį, įsiklausant į Jo žodį ir gyvenant pagal jį.
Tikėjimas į Kristų suteikia pasitikėjimą, viltis yra pasitikėjimas būsimuoju laiku. Tad šios dorybės pagimdo meilės darbus. Aš žinau, kad Dievas yra geras ir Jis yra už mane – šito moko tikėjimas. Aš esu įsitikinęs, kad Dievas pasirūpins manimi ryt – tokia yra biblinė viltis. Tad aš su ramybe atsigręžiu į tuos, kurie mane supa, kad galėčiau juos padrąsinti, jiems padėti ar jais pasirūpinti.
Tikėjimas yra kaip laivo burė, kuri vertikale sujungia mus su Dievu. Viltis tarytum laivo inkaras, tačiau jis nėra nugramzdintas į jūros gelmę, bet iškeltas į aukštybes, į ateitį, į priekį, į horizontus. Meilės darbai yra horizontalūs mūsų ryšiai su aplinkiniais kaip pats laivas, kuris juda, veržiasi į tolyn. Šie darbai yra nukreipti į žmones, kad jiems būtų pagelbėta ir paliudyta apie gailestingąjį Dievą.

Malda:
Dieve, pažadink manyje tikėjimą į Jėzų Kristų. Tebūnie mano ryšys su Juo bus tikras, nepertraukiamas ir grindžiamas Tavo žodžio tiesa. Meldžiu, kad many bręstų biblinė viltis, jog Tu, Dieve, priėmęs mane, atleidęs mano nuodėmes ir įvaikinęs mane, pasirūpinsi manimi ryt ir amžinybėje. Te šios dorybės paskatins mane daryti meilės darbus tiems žmonėms, kurie mane supa. Atverk mano akis, suteik išminties ir jautrumo bei aprūpink mane kiekvienam geram darbui Tavo garbei ir šlovei. Amen.

Ramūnas Jukna.